นโยบายการขอยกเลิกการใช้บริการ

คอร์สเรียนวิดีโอออนไลน์

การชำระเงินสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์สามารถขอยกเลิกได้ในกรณีที่คุณยังไม่ถูกเพิ่มชื่อเข้าในกลุ่มเรียนของคอร์สที่ซื้อ

บริการที่ปรึกษาและบริหารจัดการ และงานพัฒนาแอปพลิเคชัน

ความต้องการหรือบริการในสัญญาที่ยังไม่ได้ส่งมอบสามารถยกเลิกได้ กรณีที่จ่ายล่วงหน้าแล้วจำนวนเงินที่ขอคืนได้คิดจากจำนวน man-day คงเหลือ หรืองานที่ยังไม่ส่งมอบตามสัญญา กรณีที่ขอยกเลิกก่อนสิ้นสุดสัญญาทางบริษัทอินทูโค้ดอาจมีการคิดค่าปรับ 50% จากจำนวน man-day คงเหลือหรือต้นทุนงานที่ยังไม่ส่งมอบตามสัญญาอันเนื่องมาจากการขอยกเลิกใช้บริการ ความต้องการหรือบริการที่ส่งมอบแล้วไม่สามารถขอยกเลิกได้

G Suite

การชำระเงินสำหรับ G Suite แบ่งเป็นประเภทรายปีและรายเดือน

รายปี

กรณีรายปีไม่สามารถขอยกเลิกได้ เนื่องจากบริษัทได้ชำระค่าบริการล่วงหน้ากับทาง Google แล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้

รายเดือน

กรณีรายเดือนลูกค้าสามารถขอยกเลิกได้เป็นรายผู้ใช้ โดยแจ้งทางบริษัทก่อนวันที่เรียกชำระเงินของเดือนถัดไป ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อให้ลูกค้าประหยัดรายจ่ายมากที่สุด บริษัทฯจะคำนวณตามวันที่ยกเลิกและวันที่ใช้งาน

กรณีมีข้อโต้แย้ง

สามารแจ้งให้ทางบริษัทตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตามการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

G Suite Authorize Reseller
Authorized Reseller
Google partner

© 2020 บริษัท อินทูโค้ด จำกัด สงวนสิทธิ์ทุกประการ v2.3.1